Print deze pagina

 

Welzijn en preventie op school

Het schoolbestuur en de directie nemen het welzijnsbeleid niet alleen ter harte omdat het wettelijk wordt opgelegd of omdat het door de onderwijsinspectie wordt doorgelicht, maar ook om opvoedkundige, beleidsmatige en ethische motieven: zorg dragen, verantwoordelijkheid nemen voor elkaar, voor de school, voor de natuur.

Veiligheid, gezondheid, milieu dulden immers geen minimalisme! De welzijnswet gaat ervan uit dat het schoolbestuur de eindverantwoordelijke is voor het welzijnsbeleid, maar verwacht dat de taken verdeeld worden en verwijst hiervoor naar het volledige schoolteam. Daarin is de rol van de directie essentieel. Onontbeerlijk is daarbij het advies, de medewerking van de preventieadviseur.

We vergeten niet, naast het personeel ook de leerlingen en hun ouders bij het beleid te betrekken. Het is immers duidelijk dat het welzijnsbeleid meer kans op slagen heeft als het gedragen wordt door alle geledingen van de school.

• De doelstelling in het kleuteronderwijs is "de kinderen in staat te stellen om de gevaren te herkennen en te vermijden waarmee ze te maken hebben, thuis, op school, op het speelterrein en in het verkeer."

De rol van de ouders en van de leerkrachten is primordiaal om de belangrijkste gevaren aan te duiden, te verklaren en de regels te laten toepassen om deze gevaren te vermijden en om het noodzakelijke toezicht te verzekeren.

• De doelstelling in het lager onderwijs is "de kinderen bekwaam te maken om gevaren te herkennen, de risico's te evalueren die ermee samengaan en deze te beheersen."

De school helpt de kinderen om zich de preventiemaatregelen betreffende het dagelijks leven eigen te maken. Deze regels worden uitgelegd op basis van de analyse van de risico's. Er wordt met de kinderen gestreefd naar de aanvaarding van deze regels door de leerlingen.

Onze preventieadviseur

Sinds september 2013 werkt Joris Follon als interne preventieadviseur voor de scholengemeenschap De Driepas.

Samen met de directie en het schoolbestuur draagt hij zorg voor een dynamisch welzijnsbeleid in de school. Veiligheid, gezondheid, ergonomie, milieu en psychosociale aspecten spelen hierin een belangrijke rol.
De basis hiervoor ligt in de welzijnswet van 4 augustus 1996 en de latere uitbreidingen van deze wet over thema’s als pesten en geweld en de veiligheid van speelterreinen en speeltuigen.
Eén dag per week werkt onze preventieadviseur op één van de scholen van de Driepas.

Wat doet de preventieadviseur nu zoal als hij in De Klinker aanwezig is?
• zich bezighouden met de administratie rond veiligheid en welzijn (welzijnsmappen) en volgt de nieuwe regelgeving en aanpassingen hiervan op (ARAB en CODEX).
• het opstellen van een risicobeheersingssysteem . D.w.z. risico’s inventariseren, analyseren, opstellen van een Globaal Preventie Plan (GPP voor 5 jaar) en JAP (Jaar Actie Plan voor 1 jaar) en meehelpen met de uitvoering daarvan.
• het maken van de risicoanalyse van speeltuigen, sporttoestellen, etc.
• alle keuringsdocumenten bundelen, alle info rond noodsituatie, EHBO, gevaarlijke producten, pesten en geweld en cursussen etc.
• evacuatieprocedures opstellen, evacuatieoefeningen (tenminste 2 keer per schooljaar) begeleid en de procedure aanpassen waar nodig.
• het opstellen van evacuatieplannen om langs vluchtwegen op te hangen.
• maandelijkse rondgang in de school om evt. risico’s te signaleren en hiervan verslag te maken.
• Aan de hand van specifieke controlelijsten kijken naar o.a.:
* elektrische- en verwarmingsinstallaties
* staat van de gebouwen
* lokalen, voldoende verlucht, voldoende verlicht, geen struikelgevaar, ....
* ergonomie, plaats PC, werkhoogte
* asbestinventaris opvolgen
* de turnzaal + sporttoestellen, mezzanines,
* speelplaats + speeltoestellen en zandbakken
* brandveiligheid (zijn stookplaatsen vrij van opslag, zijn evacuatiewegen vrij etc.
* lijst met noodnummers nog in orde
* voldoende EHBO materiaal, EHBO koffers op orde, coldpacks aanwezig, ....
* hygiëne in sanitaire ruimte, refter, keuken
* is het rookverbod op heel schooldomein goed aangeduid
* staan gevaarlijke producten, schoonmaakmiddelen, buiten bereik van kinderen......
* afval en milieu
* veiligheid bij buitenschoolse uitstappen en -activiteiten (zoals schoolfeesten)
* verkeersveiligheid rond de school

• Hiervan een verslagen maken met actiepunten. Dit verslag bespreken met de directie.
• Samenwerken met het IDEWE (externe preventiedienst). Jaarlijkse rondgang met hen in de school. Het IDEWE bezorgt ons daarvan een verslag met evt. werkpunten.
• Ook andere externe preventieorganisaties, zoals CLB en IBEVE, raadplegen wanneer nodig.

Ook zorgt de preventieadviseur ervoor dat alle vergunningen, attesten en controlesteekkaarten in orde zijn zoals:
• vergunning van het FAVV (federaal agentschap voedsel veiligheid) ) voor het verdelen van drankjes in de school.
• de 5 jaarlijkse elektriciteitskeuring
• de jaarlijkse keuring van noodverlichting (+ zelf 4 keer per jaar te controleren).
• het 5 jaarlijks keuringsverslag brandveiligheid door de brandweer
• het jaarlijks nazicht gasverwarming
• het jaarlijks nazicht van sirenes, brand- en inbraakdetectie en rookmelders
• de jaarlijkse keuring van alle brandblussers
• het nazicht van brandladders jaarlijks door bevoegde instantie
• maandelijks de controle van sporttoestellen en speeltuigen.

Al deze attesten worden bewaard in een aparte map, zodat ze altijd vlot beschikbaar zijn.