Print deze pagina

Werking

De schoolraad is een overlegorgaan dat elke 4 jaar wordt samengesteld en bestaat uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van het Schoolbestuur, de ouders, de leerkrachten en mensen uit de de lokale gemeenschap. De directie woont de vergaderingen bij. De leden worden via verkiezing aangeduid. Elke basisschool heeft een eigen schoolraad.

De schoolraad komt minstens driemaal per schooljaar samen. De bevoegdheden staan uitgeschreven in het huishoudelijk reglement van de schoolraad. De schoolraad overlegt en verleent advies. Ze overleggen met het schoolbestuur. In geval van niet-akkoord neemt het schoolbestuur een eindbeslissing.

Hierbij de decretale bevoegdheden:
- een informatierecht over welbepaalde materies die een weerslag hebben op het schoolleven.
- een informatie- en communicatieplicht ten behoeve van de ouders, leerlingen en het personeel.
- een adviesbevoegdheid over o.m. de algemene organisatie en werking van de school, het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere scholen, …
- een overlegbevoegdheid over de criteria voor de aanwending van het lestijdenpakket, de vaststelling en wijziging van het schoolreglement, de lijst van bijdragen die aan de ouders kunnen gevraagd worden, de veiligheid en gezondheid van de leerlingen,…

Samenstelling van de schoolraad
De schoolraad is als volgt samengesteld. Elke geleding bevat 3 leden :
- voor het schoolbestuur:
* Steven Janssens
* Ludo Clerix
* Carlo Devos

- directie: Sandra Maes

- voor het personeel :
* Anja Van Nuffelen
* Kristien Van Grunderbeeck
* An Van Leemput

- voor de lokale gemeenschap:
* Ann Vanthournout
* Kris Uytterhoeven

- voor de ouders:
* Evelien Coel
* Evi Boogaerts
* Jaconine Mussche