Print deze pagina

 

Lesuren

Zowel voor de kleuters als voor de lagere schoolkinderen gaan de lessen door Voormiddag :
- maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.55u tot 12.05u
- woensdag van 8.55u tot 11.40u

Namiddag:
- maandag, dinsdag en donderdag van 13.15u tot 15.55u
- vrijdag van 13.25u tot 15.05u

 

Vakantie- en verlofdagen

Verlofdagen voor het schooljaar
- zie kalender

 

Afwezigheden

Bij afwezigheden geldt volgende reglementering:

 

Kleuteronderwijs

Gelet op het feit dat er geen leerplicht is in de kleuterschool, moeten afwezigheden daar niet gewettigd worden door medische attesten. Voor leerplichtige kleuters (dat zijn kleuters die een jaar vroeger instappen in de lagere school of kleuters die een jaar langer in de kleuterschool blijven): zie reglementering lagere school. Uit veiligheidsoverwegingen is het stellig aan te bevelen dat de school verwittigd wordt omtrent de afwezigheid. Een telefoontje volstaat.
De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het zes jaar wordt. Daarnaast zijn kleuters die op vijfjarige leeftijd reeds naar het lager onderwijs overstappen, eveneens leerplichtig. Als ouder bent u verantwoordelijk voor het feit dat uw kind aan de leerplicht voldoet. Voor het voldoen aan deze leerplicht hebt u gekozen voor inschrijving in een school. Een inschrijving alleen is evenwel niet voldoende. Uw kind moet élke schooldag van het schooljaar daadwerkelijk op school aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheden. Hierna vindt u in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en wat uw verplichtingen terzake zijn.

 

 

Lager onderwijs

Welke afwezigheden zijn gewettigd?

1. Ziekte
- Is een kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch attest verplicht. Als het enkel gaat om een consultatie (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), dan moet die zo veel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.
- Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende schooldagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan echter slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist.
- Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,…) kan na samenspraak tussen school en CLB één medisch attest dat het ziektebeeld bevestigt volstaan. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders.
- De school zal het CLB contacteren telkens ze twijfels heeft over een medisch attest.

2. Van rechtswege gewettigde afwezigheden
2.1. Het bijwonen van een begrafenis - of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als het betreffende kind, of van een bloed - of aanverwant van dat kind;
2.2. Het bijwonen van een familieraad;
2.3. De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer een kind gehoord wordt in het kader van een echtscheiding of moet verschijnen voor de jeugdrechtbank);
2.4. Het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming (bijvoorbeeld opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum);
2.5. Onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (staking van het openbaar vervoer, overstroming,...)
2.6. Feestdagen verbonden aan de levensbeschouwing van uw kind. Enkel de door de grondwet erkende godsdiensten komen hiervoor in aanmerking (de anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe en protestants-evangelische godsdienst).

Concreet gaat het over:
- islamitische feesten
- joodse feesten
- orthodoxe feesten.
- katholieke feestdagen zijn reeds vervat in de wettelijk vastgelegde vakanties. De protestants -evangelische en de anglicaanse godsdienst hebben geen feestdagen die hiervan afwijken.

Voor elke afwezigheid bezorgen de ouders zo vlug mogelijk een officieel document aan de school.

3. Afwezigheden mits toestemming van de directeur
Enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de directeur kan een kind afwezig zijn in volgende omstandigheden
- voor het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont;
- actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties; - afwezigheden wegens topsport voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek;
- afwezigheid van trekkende bevolking in zeer uitzonderlijke omstandigheden.

Ook hier moeten de ouders steeds zo vlug mogelijk een schriftelijke verantwoording ter verantwoording van de afwezigheid aan de school bezorgen. Indien een kind in de loop van het schooljaar van school verandert, zal de oude school de nieuwe school inlichten hoeveel dagen dit kind reeds problematisch afwezig was.

Opgelet:
Deze afwezigheden mits toestemming van de directeur zijn geen automatisme, geen recht dat ouders kunnen opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheid toe te staan.
Aangezien de organisatie van het schooljaar door de overheid wettelijk bepaald is en de schooldirectie daarop geen afwijking kan toestaan, is het onder geen enkele omstandigheid toegelaten om vroeger dan de vastgestelde vakanties uw kind van school weg te houden of het later te laten terugkeren. Ouders die dit toch doen overtreden de leerplichtwet en kunnen hiervoor gesanctioneerd worden.

4. Problematische afwezigheden
Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals hierboven beschreven, zijn te beschouwen als problematische afwezigheden. De school zal de ouders onmiddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid en deze afwezigheid melden aan het CLB. School en CLB zullen in communicatie met de betrokken ouders een begeleidingsplan opstellen voor de betrokken ouders en hun kinderen. Van zodra het kind meer dan 10 halve schooldagen problematisch afwezig is, stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op dat ter inzage is voor de verificateurs.

Leerlingen die ongewettigd afwezig zijn (d.w.z. problematische afwezigheden die niet omgezet worden in gewettigde afwezigheden) verliezen hun statuut van regelmatige leerling overeenkomstig van het decreet basisonderwijs. Dit houdt in dat de betrokken leerling in het zesde leerjaar geen getuigschrift basisonderwijs kan krijgen en dat de school de betrokken leerling niet kan meetellen voor de personeelsformatie en de toelagen.