Print deze pagina

 

Wanneer?

Voor inlichtingen en inschrijvingen kan U steeds terecht:
- in de school tijdens schooldagen van 8.55u tot 16.00u.
- tijdens de grote vakantie na telefonisch contact met de directie van:
* 1 juli tot en met 5 juli 2019
* 21 augustus tot en met 31 augustus 2019
- u kan steeds telefonisch contact opnemen en een afspraak maken op het nummer:
* 016/44.90.46 (school)
* 0494/17.08.35 (gsmnr. directeur)

Inschrijvingsbeleid voor het schooljaar 2018 – 2019

 

Het inschrijvingsdecreet bepaalt dat de school met een aantal zaken moet rekening houden.

1. Bepalen van de maximumcapaciteit:

De school dient een maximumcapaciteit te bepalen. Voor De Klinker bedraagt de maximumcapaciteit:

  • voor de kleuterschool: 144 kleuters
  • voor de lagere school: 216 lagere schoolkinderen

2. Inschrijven:

Wij schrijven momenteel alle kinderen in die zullen schoollopen in het schooljaar 2018-2019 en dit vanaf de eerste schooldag van september 2018:

    • als uw kind van het geboortejaar 2016 is of ouder
    • als het om een verhuis en/of verandering van school gaat.

Inschrijvingsbeleid voor het schooljaar 2019 – 2020

Onderstaande voorrangsregels gelden voor de instappende kleuters geboren in 2017.

 

Op basis van de nieuwe regelgeving hebben alle scholen van Groot-Rotselaar hun capaciteit vastgelegd. Voor onze school is dat een maximum van 144 kleuters en 216 leerlingen. Daarnaast is er een maximum vastgelegd van 56 kinderen per jaar. Na overleg met de andere Rotselaarse scholen werden onderstaande inschrijvingsmodaliteiten voor het schooljaar bepaald.

Onze school werkt met volgende voorrangsperiodes:

Ouders die al kinderen op school hebben krijgen voorrang. Zij kunnen broers/zussen (brussen) inschrijven tijdens de schooldagen vanaf 20 september t.e.m. 20 oktober.
Brussen zijn alle kinderen die samenwonen op hetzelfde adres of dezelfde vader en/of moeder hebben, ook al wonen ze niet op hetzelfde adres. Ook de kinderen van personeel (KvP) vallen onder deze voorrangsperiode. Zij kunnen hun kind dus ook inschrijven vanaf 20 september.

Indien ouders broers/zussen van hun kinderen niet ingeschreven hebben in de periode van 20 september t.e.m. 20 oktober vervalt de voorrangsperiode. Zij kunnen dan pas ingeschreven worden vanaf de eerste schooldag van maart.

Alle andere kinderen die geen gebruik maken van de voorrangsgroepen, kunnen ingeschreven worden vanaf de eerste schooldag van maart.

Leerplicht

Kleuters zijn niet leerplichtig.
Het is belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen. Kinderen die activiteiten missen lopen meer risico om te mislukken en raken minder goed geïntegreerd in de klasgroep. Uit veiligheidsoverwegingen moeten ouders ook de afwezigheden van hun kleuter onmiddellijk melden.
In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het nog op die leeftijd in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.

Speciale regelingen

Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven, kan enkel na een schriftelijke motivatie van en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en van het CLB.

De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.

De ouders hebben het recht af te zien van de individuele CLB-begeleiding. Er zijn echter twee uitzonderingen waarbij de CLB-begeleiding niet kan geweigerd worden : spijbelgedrag en medische onderzoeken.

 

Informatie bij de eerste inschrijving van uw kind

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de isi+ -kaart, het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, ...). De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school.

Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister. Zij worden slechts eenmaal ingeschreven volgens chronologie. Een kleuters die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden. Maar pas wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister. Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig.

Deze instapdata zijn:
- de eerste schooldag na de zomervakantie;
- de eerste schooldag na de herfstvakantie;
- de eerste schooldag na de kerstvakantie;
- de eerste schooldag van februari;
- de eerste schooldag na de krokusvakantie;
- de eerste schooldag na de paasvakantie;
- de eerste schooldag na Hemelvaart.

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven in de school en in de school toegelaten worden zonder rekening te houden met de instapdagen.

Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Als hij nog niet de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt of zal bereiken voor 1 januari van het lopende schooljaar, moet hij bovendien aan één van de volgende voorwaarden voldoen:
1. het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode gedurende ten minste 220 halve dagen aanwezig zijn geweest.
2. toegelaten zijn door de klassenraad. De beslissing omtrent de toelating wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk de tiende schooldag van september bij inschrijving vóór 1 september van het lopende schooljaar, of, bij inschrijving vanaf 1 september, uiterlijk tien schooldagen na deze inschrijving. In afwachting van deze mededeling is de leerling ingeschreven onder opschortende voorwaarde.
Bij overschrijding van de genoemde termijn is de leerling ingeschreven. De schriftelijke mededeling aan de ouders van een negatieve beslissing bevat tevens de motivatie.

In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Wanneer het op die leeftijd echter nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek. Ook wanneer uw kind als 5-jarige één jaar vroeger instapt in het eerste leerjaar van de lagere school is het onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.

Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven, kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB. In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 4 jaar en maximum 8 jaar in het lager onderwijs doorbrengen, met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari geen lager onderwijs meer kan volgen.

Screening niveau onderwijstaal

Onze school moet, net zoals elke andere school in Vlaanderen, voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind.

Schoolverandering naar een school voor gewoon onderwijs

De ouders oordelen zelf of het verantwoord is dat hun kind in de loop van het schooljaar van school verandert. Er is geen goedkeuring van de directeur, de inspecteur, het departement onderwijs of de minister vereist. Vanaf het schooljaar 2014-2015 is de overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering decretaal bepaald.

Schoolveranderingen van het gewoon naar het buitengewoon basisonderwijs

Een schoolverandering van het gewoon naar het buitengewoon basisonderwijs is slechts mogelijk als de leerling over een inschrijvingsverslag van het CLB beschikt waaruit blijkt welk type van het buitengewoon onderwijs voor hem is aangewezen. Dit verslag bestaat uit een attest en een verantwoording. Zodra de ouders over een dergelijk inschrijvingsverslag beschikken, kan de leerling van school veranderen. De nieuwe school licht de oorspronkelijke school in.

Schoolveranderingen van het buitengewoon naar het gewoon basisonderwijs

De verantwoordelijkheid voor de schoolverandering ligt hier eveneens volledig bij de ouders. Zij oordelen of het verantwoord is dat hun kind van het buitengewoon naar het gewoon basisonderwijs verandert. De nieuwe school licht de oorspronkelijke school in.

Kinderen met specifieke noden

Kinderen kunnen specifieke noden hebben. Van ouders wordt verwacht dat zij dit meedelen aan de school. De school zal onderzoeken of haar draagkracht voldoende groot is om het kind de nodige ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Indien de ouders, bij inschrijving, nalaten om mee te delen dat hun kind een attest buitengewoon onderwijs heeft en er de eerste weken na de inschrijving een vermoeden is van specifieke noden, zal de school haar draagkracht alsnog onderzoeken.

Bij het onderzoek naar de draagkracht houdt de school, in overleg met de ouders en het CLB, rekening met:
- de verwachtingen van de ouders ten aanzien van het kind en ten aanzien van de school;
- de concrete ondersteuningsnoden van de leerling op het vlak van leergebieden, sociaal functioneren, communicatie en mobiliteit;
- een inschatting van het regulier aanwezig draagvlak van de school inzake zorg;
- de beschikbare ondersteunende maatregelen binnen én buiten het onderwijs;
- het intensief betrekken van de ouders bij de verschillende fasen van het overleg- en beslissingsproces.

Wanneer de opschortende voorwaarden niet vervuld zijn om het kind de nodige specifieke ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging zal de school het kind weigeren. De beslissing wordt binnen vier kalenderdagen bij aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs aan de ouders van de leerling bezorgd.

De ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur door de directeur. Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is ook mogelijk.

Alle leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er in samenspraak met de directeur eventueel aanpassingen gebeuren.