Print deze pagina

Onze school wordt begeleid door :

Molenstraat 42, 3140 Keerbergen
Tel. 015 50 93 20
Fax 015 50 93 21
info@clbhaacht.be

Contactpersonen voor de school : Pieter Goossens / Annemie Colpaert

Medisch onderzoek onder leiding van dr. Hanne Eerdekens.

De dienstverlening

Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) begeleidt kinderen en jongeren doorheen hun schoolloopbaan.

De opdracht heeft betrekking op :

- Het leren en studeren.
- Studie- en beroepskeuze.
- Het psychisch en sociaal functioneren
- Preventieve gezondheidszorg.

Het CLB stelt zijn professionele hulp ter beschikking van leerlingen, ouders en school om samen te zoeken naar antwoorden. Dit betekent dat het CLB vertrekt vanuit een dialoog met de betrokkenen, waarbij het welbevinden van de leerling centraal staat. De dienstverlening is onderbouwd vanuit de medische, psychologische, pedagogische en sociale discipline.

 

De relatie tussen het centrum en de leerlingen en hun ouders

Vanuit een gedeelde zorg voor de leerling hebben de school en het CLB een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vast¬legt. Dit is met de ouders besproken in de schoolraad.

Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen.
Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen. Vanaf de leeftijd van 12 jaar vermoedt de regelgever dat een kind voldoende competent is om zelfstandig te beslissen of hij/zij wil instemmen met het voorgestelde begeleidingsplan.

De dienstverlening gebeurt in principe op basis van vrijwilligheid. Er worden maar stappen ondernomen als de ouders (of als leerling ouder dan 14 jaar), hiermee akkoord gaan vanuit een gedeelde zorg voor de leerling hebben de school en het CLB een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vast¬legt. Dit is met de ouders besproken in de schoolraad. Toestemming wordt echter niet gevraagd voor de medische onderzoeken, de begeleiding bij spijbelen en de maatregelen bij besmettelijke ziekten, aangezien deze door een decreet verplicht worden. Voor het niet-verplichte gedeelte mag u ook schrifte¬lijk aan het centrum laten weten dat u afziet van de individuele leerlingbegeleiding door het centrum. De CLB-medewerkers zijn regelmatig aanwezig op school voor overleg. Zij zijn ook beschikbaar voor leerlingen die dit wensen of voor ouders die contact opnemen.
Het centrum, de school en de ouders dragen daarbij een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Soms kan een verdere verwijzing nodig zijn; het CLB kan en mag geen langdurige behandelingen op zich nemen.

Hebben ouders bezwaren tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in overleg een andere arts van dit (of een ander) CLB worden aangeduid.

Als een leerling van school verandert, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school die door een ander centrum wordt bediend.

Het centrum heeft recht op relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school heeft recht op relevante informatie over de leerlingen in begeleiding. Bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie houden zij allebei rekening met de voor hen geldende regels inzake beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ouders kunnen expliciet aangeven wanneer informatie enkel bestemd is voor de school of voor het CLB.

 

De verschillende werkdomeinen

Ouders en leerkrachten zijn veelal de eersten die de problemen bij kinderen opmerken. Het is dan ook belangrijk dat zij deze signalen kunnen bespreken en opvolgen. Het CLB ondersteunt de school en de ouders op volgende domeinen:

- Het leren en studeren.
Met het CLB kan overlegd worden over leerproblemen en leerstoornissen, over studie- en schoolproblemen. Indien nodig kan een leeronderzoek gebeuren. Zo kunnen zij gegevens naar voren brengen die de ouders en de school toelaten het kind beter te begeleiden. Eventueel kan in overleg nagegaan worden welke bijkomende hulpverle¬ning nodig is en of er niet gezocht moet worden naar een meer gespecialiseerde vorm van onderwijs.

- Studie- en beroepskeuze.
Op belangrijke momenten van de schoolloopbaan wordt informatie verstrekt over de keuzemogelijkheden. In samenwerking met de leerkracht wordt het keuzeproces bij het kind gestimuleerd en ondersteund. Ouders kunnen steeds contact opnemen met het centrum rond een studiekeuze en oriënteringsadviezen. Bij het CLB is uitgebreide informatie aanwezig in verband met opleidingen en studierichtingen, schooladressen, schoolwetgeving, …

- Het psychisch en sociaal functioneren.
Een kind moet zich goed voelen op school, dit is noodzakelijk om te kunnen leren. Het is een gedeelde zorg van ouders en school dat een kind vertrouwen heeft in zichzelf en in een ander. Vragen rond moeilijk gedrag, zelfvertrouwen, sociale vaardigheden, enz. kunnen met de CLB-begeleider besproken worden. Zo kan een opvolging gebeuren rond emotionele of opvoedings- en gedrags¬problemen. Zij kunnen ook een gerichte doorverwijzing voorstellen.

- Preventieve gezondheidszorg.
Om de gezondheid van de kinderen op te volgen vinden er preventieve medische onderzoeken plaats. Extra aandacht wordt besteed aan de groei, het zien en het horen. Daarnaast worden er maatregelen genomen om besmettelijke ziektes te voorkomen. Inentingen en herhaalinentingen worden kosteloos aangeboden. Ouders kunnen ook bij de schoolarts terecht voor vragen rond voeding, hygiëne, medische gezondheidszorg,…

 

Praktische regeling met betrekking tot dossieroverdracht

Om de begeleiding zinvol te laten gebeuren, legt het CLB een leerlingendossier aan. Wanneer een leerling naar een school gaat dat bij een ander CLB is aangesloten, zal dit dossier overgemaakt worden onder volgende voorwaarden:

- de ouders moeten op de hoogte zijn van deze werkwijze, vandaar deze vermelding. Het CLB is eraan gehouden de ouders te informeren over het doorgeven van het dossier. Er wordt een wachttijd van 10 dagen gerespecteerd na het informeren van de ouders. Als ouder kunt u afzien van die wachttijd.

- Ouders kunnen binnen die 10 dagen verzet aantekenen tegen het overmaken van de niet-verplichte gegevens uit het dossier. Zij kunnen geen verzet aantekenen tegen de overdracht van volgende gegevens: identificatiegegevens, vaccinatie¬gegevens, gegevens in het kader van de verplichte CLB-opdrachten, bijzondere consulten en de medische onderzoeken uitgevoerd als vorm van nazorg na een algemeen, een gericht of een bijzonder consult.

Ouders kunnen gerust rechtstreeks contact opnemen met het CLB zelf.
De dienstverlening van het CLB is kosteloos.