Wanneer ?

 

Voor inlichtingen en inschrijvingen kan u steeds terecht :
- in de school tijdens schooldagen van 8.55u tot 16.00u.
- tijdens de grote vakantie na telefonisch contact met de directie van:

          -> 1 juli tot en met 10 juli 2019
          -> 21 augustus tot en met 31 augustus 2019

- u kan steeds telefonisch contact opnemen en een afspraak maken op het nummer:
          -> 016/44.90.46 (school)
          -> 0494/17.08.35 (gsmnr. directeur)


Welke documenten breng je mee ?

- Kids-ID of isi+ kaart
- schoolrapport (niet voor kleuters, enkel voor lagere schoolkinderen)

Inschrijvingsbeleid voor het schooljaar 2020 – 2021

 

Op basis van de nieuwe regelgeving die de overheid oplegt i.v.m. het al dan niet digitaal inschrijven hebben alle basisscholen van Groot-Rotselaar gekozen om leerlingen NIET digitaal in te schrijven. Alle basisscholen van Groot-Rotselaar kiezen ervoor om elke leerling die zich aanbiedt voor het schooljaar 2020-2021 in te schrijven. Dit houdt in dat geen enkele basisschool van Groot-Rotselaar een capaciteitbepaling heeft en er dus ook geen vrije plaatsen meer hoeven doorgegeven te worden.  
Vanaf 1 september 2019 schrijven we alle leerlingen in die bij ons school willen lopen in het schooljaar 2020-2021. We hanteren GEEN voorrangsperiodes voor de inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021.

Hoe schrijven we leerlingen in?
- in volgorde waarin leerlingen zich aanbieden
- geen weigering van leerlingen op basis van capaciteit voor schooljaar 2020-2021, d.i. tot en met 30 juni 2021.
- Ondertekening van het pedagogisch project en schoolreglement
- Registratie door het schoolsecretariaat in DISCIMUS (informatiserings- en digitaliseringsplatvorm van leerlingengegevens voor de overheid)  binnen de 7 dagen na inschrijving.

 

 Leerlingen kunnen enkel nog geweigerd worden wanneer:
- de leerling niet beantwoordt aan de toelatingsvoorwaarden op de dag van de effectieve instap (geen 2,5 jaar oud zijn op de dag van de instap)
- de leerling afwisselend naar verschillende scholen gaat
- de leerling definitief verwijderd werd in het lopende, vorige of daaraan voorafgaande schooljaar
- er een ontbinding van de inschrijving van de leerling is met specifieke behoeften (M-decreet/buitengewoon onderwijs)

Inschrijvingsbeleid voor het schooljaar 2019 – 2020

 

Voor inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 (huidige schooljaar) blijft het inschrijvingsbeleid gelden dat vastgelegd werd door de gemeente Rotselaar (in 2012). Dit wil zeggen dat we de capaciteitsregels die toen weren vastgelegd blijven hanteren.

Het inschrijvingsdecreet bepaalt dat de school met een aantal zaken moet rekening houden.

1. Bepalen van de maximumcapaciteit:

De school dient een maximumcapaciteit te bepalen. Voor De Klinker bedraagt de maximumcapaciteit voor het schooljaar 2019-2020:
- voor de kleuterschool: 144 kleuters
- voor de lagere school: 216 lagere schoolkinderen

2. Inschrijven:

Wij schrijven momenteel alle kinderen in die zullen schoollopen in het schooljaar 2019-2020 tot de maximumcapaciteit bereikt is.

Leerplicht

 

Kleuters zijn niet leerplichtig.
Het is belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen. Kinderen die activiteiten missen lopen meer risico om te mislukken en raken minder goed geïntegreerd in de klasgroep. Uit veiligheidsoverwegingen moeten ouders ook de afwezigheden van hun kleuter onmiddellijk melden.

In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het nog op die leeftijd in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.

Informatie bij de eerste inschrijving van uw kind

 

Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (bv. de isi+ -kaart, het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, ...). De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school.

Je kind is pas ingeschreven in onze school als je schriftelijk instemt met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft je kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer je beslist om je kind van school te veranderen, je niet akkoord gaat met een nieuwe versie van het schoolreglement of bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel.
Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we opnieuw jouw schriftelijk akkoord vragen. Indien je niet akkoord gaat met de wijziging, dan wordt de inschrijving van je kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind wijzigt, kan het zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig is dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, ofwel een bestaand verslag gewijzigd moet worden. In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.

Kleuters mogen pas ingeschreven worden en aanwezig zijn vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn. Als ze jonger zijn dan 3 jaar, worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving.
Er zijn zeven instapperiodes voorzien:
- de eerste schooldag na de zomervakantie;
- de eerste schooldag na de herfstvakantie;
- de eerste schooldag na de kerstvakantie;
- de eerste schooldag van februari;
- de eerste schooldag na de krokusvakantie;
- de eerste schooldag na de paasvakantie;
- de eerste schooldag na Hemelvaart.

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven in de school en in de school toegelaten worden zonder rekening te houden met de instapdagen.

Doorlopen van inschrijvingen

 

Een kind dat ingeschreven is in onze kleuterschool hoeft zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar in VBS De Klinker .

Er wordt jaarlijks een bevestigingsbrief meegegeven waarop u kan aanduiden of uw kind het volgende schooljaar nog in onze school zal ingeschreven blijven. We geven deze bevestigingsbrief mee om een zicht te krijgen op de leerlingengroepen:
- ü  om zo de jaarlijkse herverdeling van de klassen vlot te laten verlopen. We kunnen op deze manier zoveel mogelijk rekening houden met de noden van elk kind.
- ü  om de bestelling van schoolmaterialen voor het nieuwe schooljaar correct te kunnen plaatsen.